เม.ย. 30

คณะครูและนักเรัยนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันเวียนเทียน วัดวรโพธิ์เนื่องในวันมาฆบูชา