คณะครูและนักเรัยนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกันเวียนเทียน วัดวรโพธิ์เนื่องในวันมาฆบูชา

Comments are closed.