นักเรียนสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2557

1. เด็กหญิงกวินทิพย์ อยู่ชา
2. เด็กชายศตพร หากิจจา
3. เด็กชายเพชรายุทธ ซื่อสัตย์
4. เด็กชายพีรพัฒน์ แสงพุ่ม
5. เด็กหญิงนวินดา ห่วงแก้วทราย
6. เด็กหญิงธันยาภรณ์ อุ่นเรือน

Comments are closed.