ผลงานและรางวัลที่ภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2556

head300x125-2

ที่ รายการ ผลที่ได้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ครูผู้รับผิดชอบ
1 การแข่งขันการบรรเลงวงปี่พาทย์ไม้แข็ง เหรียญทอง สพป.อย.เขต 1 ครูเสกสันต์  รอดย้อย
เครื่องคู่ ระดับชั้น ป.1-ป.6 รองชนะเลิศอันดับ 2 วันที่28-29 ตุลาคม 2556
2 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง เหรียญทอง สพป.อย.เขต 1 ครูเสกสันต์  รอดย้อย
ระดับชั้น ป.1-ป.6 ชนะเลิศ วันที่28-29 ตุลาคม 2556 ครูดวงพร  เนคมานุรักษ์
3 การแข่งขันการบรรเลงวงอังกะลุง เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม ครูเสกสันต์  รอดย้อย
ระดับชั้น ป.1-ป.6 ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี ครูดวงพร  เนคมานุรักษ์
4 การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง เหรียญทอง สพป.อย.เขต 1 ครูวราภรณ์  สินสืบผล
ชั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ วันที่28-29 ตุลาคม 2556
5 การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย เหรียญทอง สพป.อย.เขต 1 ครูวราภรณ์  สินสืบผล
ชั้น ม.1 –ม.3 วันที่28-29 ตุลาคม 2556
6 การแข่งขันวงดนตรีลุกทุ่ง ประเภท ข. เหรียญทอง สพป.อย.เขต 1 ครูวราภรณ์  สินสืบผล
ระดับชั้น ม.1-ม.3 ชนะเลิศ วันที่28-29 ตุลาคม 2556 ครูสุพิน  หงษ์สร้อย
7 การแข่งขันร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม ครูวราภรณ์  สินสืบผล
ชั้น ม.1-ม.3 ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี
8 การแข่งขันร้องเพลงสากล ประเภทชาย เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม ครูวราภรณ์  สินสืบผล
ชั้น ม.1 –ม.3 ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี
9 การแข่งขันวงดนตรีลุกทุ่ง ประเภท ข. เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม ครูวราภรณ์  สินสืบผล
ระดับชั้น ม.1-ม.3 ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี
10 การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์ เหรียญเงิน สพป.อย.เขต 1 ครูดวงพร  เนคมานุรักษ์
ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 วันที่28-29 ตุลาคม 2556
11 การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) เหรียญทอง สพป.อย.เขต 1 ครูดวงพร  เนคมานุรักษ์
ระดับประถมศึกษา ป.1-ป.6 วันที่28-29 ตุลาคม 2556
12 การแข่งขันเรียงความและวาดภาพประกอบ ผ่านการคัดเลือก สถาบันการเรียนรู้แห่งชาติ ครูอัจฉรา  พรนิมิตร
ระดับประเทศ
13 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียน เหรียญทอง สพฐ. ครูอัจฉรา  พรนิมิตร
ออทิสติก ระดับประเทศ ระหว่างวันที่18-20 ก.พ. 57
14 แข่งขันการประกวดวาดภาพ”งานรำลึกครบรอบ รางวัลชมเชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูอัจฉรา  พรนิมิตร
1 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง”
15 แข่งขันวาดภาพหัวข้อ”จังหวัดของฉันในปี 2020” รางวัลชมเชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูอัจฉรา  พรนิมิตร
16 แข่งขันวาดภาพหัวข้อ”จังหวัดของฉันในปี 2020” รองชนะเลิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูอัจฉรา  พรนิมิตร
อันดับที่ 2
17 แข่งขันวาดภาพหัวข้อ”จังหวัดของฉันในปี 2020” รางวัลชนะเลิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูอัจฉรา  พรนิมิตร
18 แข่งขันวาดภาพหัวข้อ”จังหวัดของฉันในปี 2020” รางวัลชมเชย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครูอัจฉรา  พรนิมิตร
19 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ เหรียญทอง งานศิลปหัตถกรรม นางรัญญาภัทร์ กุลจิราภัทร์ฐากูร
ครั้งที่ 63 จ.เพชรบุรี

 

Comments are closed.