กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ผลงานที่ภาคภูมใจ
……..แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล และเป็นตัวแทน สพป.อย.1 เข้าแข่งขันในระดับชาติ
        – ชนะเลิศกิจกรรมเขียนตามคำบอกช่วงชั้นที่ 1  ระดับเขตพื้นที่ ได้เป็นตัวแทนของ สพป.อย.1 เข้าแข่งขันระดับชาติ
        – เป็นตัวแทนของ สพป.อย.1 เข้าแข่งขันกิจกรรม “เขียนเรื่องจากภาพ” ในวันภาษาไทยแห่งชาติที่ สพฐ.จัดขึ้น
        – เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา เข้าแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่องระดับเขตพื้นที่
        – คุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนภาคภูมิใจกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่
        – ชนะเลิศกิจกรรมเขียนตามคำบอกช่วงชั้นที่ 2 ระดับเขตพื้นที่ ได้เป็นตัวแทนของ สพป.อย.1 เข้าแข่งขันระดับชาติ
        – เป็นตัวแทนกลุ่มโรงเรียนไชยวัฒนา เข้าแข่งขันกิจกรรมอ่านเอาเรื่องระดับเขตพื้นที่