กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

– กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
– เกียรติบัตรที่ภาคภูมิใจ
– เกียรติบัตรที่ภาคภูมิใจ