กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

– เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ ในงานเปิดโลกมหกรรมวิชาการและงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน (Child Show 2013)
– เข้าร่วมแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ในงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน    ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 63

 

ผลงานที่ภาคภูมิใจ
นักเรียนสอบเรียนต่อได้ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
– สอบเรียนต่อได้โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
– นักเรียนสอบเรียนต่อโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ ได้ที่ 1  หลักสูตร EP (ENGLISH PROGRAM)
– นักเรียนสอบ O-Net วิชาคณิตศาสตร์ ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ปีการศึกษา 2556