กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

– การประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
– การประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้
โครงงานประตูชัยกิ๊บชอพ