ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนประตูชัย ตั้งอยู่ที่ ต.3 หมู่ 2  ถนน อู่ทอง  ตำบล ท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บนพื้นที่ 20ไร่ 15.4 ตารางวา เป็นดินที่ราชพัสดุ

ประวัติการก่อตั้ง เดิมโรงดรียนประตูชัยตั้งอยู่บนพื้นที่  64 ไร่ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในปัจจุบัน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2504 เป็นโรงเรียนสังกัดกองการพิเศษ กรมสามัญศึกษา กระทรวงการศึกษาธิการ ชื่อโรงเรียนตั้งตามตำลบที่ตั้ง เปิดสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 5  ถึงชั้นประถมศึกษา ปีที่ 7 มีนักเรียนชาย 135 คน  หญิง 90 คน รวม 215 คน มีนายปัญญา น้ำเพชรเป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก วันที่ 17 พฤษภาคม 2509 โรงเรียนประตูชัยได้แลกเปลี่ยนสถานที่กับโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ในสมัยนั้น เนื่องจากกรมการฝึกหัดครูต้องการยกฐานะโรงเรียนฝึกหัดครูพระนครศรีอยุธยา เป็นวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา และพื้นที่เดิมของโรงเรียนประตูชัยจำนวนมาก เหมาะสมกับการขยายตัว เป็นวิทยาลัย จึงขอแลกเปลี่ยน โรงเรียนประตูชัยจึงได้ย่ายมาตั้งอยู่ ณ สถานที่ปัจจุบันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

การจัดการศึกษาของโรงเรียนประตูชัย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งเป็นต้นมามีดังนี้   
พ.ศ. 2504        เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-7
พ.ศ. 2520        ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โดยเปิดสอนชั้นมัธยาศึกษาปีที่ 1
พ.ศ. 2521        ยุบชั้นประถมศึกษาปีที่ 1เปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6
พ.ศ. 2523        โอนสังกัดจากกองการพิเศษกรมสามัญศึกษามาสังกีดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษา แห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2523  เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบบัน
พ.ศ. 2536        เปิดสอนชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล 2 ในปีต่อมา
พ.ศ. 2537        ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ สปช 105/29 จำนวน 8 ห้องเรียน  สร้างถังน้ำแบบ ฝ.33 อีก 1  ชุด
พ.ศ. 2538        เทคอนกรีต ต่อเติมสนามวอลเลย์บอล ด้วยเงินบริจาก
พ.ศ. 2539        ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงการสึกษาธิการ
พ.ศ. 2541        ยุบอนุบาล 3 ขวบ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการห้องเรียนสีเขียว ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำคณิตศาสตร์ของ
สำนักการประถมศึกษาจังหวัด
พ.ศ. 2542        ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการรุ่งอรุณของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงาน  พลังงานแห่งชาติและสถาบันสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2543        ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนสหวิทยาการคณิตศาสตร์และคอมมพิวเตอร์ ของสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพระนครศรีอยุธยา
พ.ศ. 2544        โรงเรียนนำร่องการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
พ.ศ. 2545        โรงเรียนเครือข่ายการบริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับ งบ ประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สร้างอาคาร    เอนกประสงค์ เป็นเงิน
900,000 บาท และโรงเรียนได้ใช้เงินจัดต่อเติมทำหลังคา โต๊ะอาหาร ทำพื้นหินขัด ใช้เป็นที่รับประทานอาหาร
พ.ศ. 2546        ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน 600,000 บาท รวม 964,474.47 บาท เงินบริจาก 289,000 บาท    รวม 964,474.47 บาท  จัดทำ
รั้วและป้ายชื่อโรงเรียนด้านหน้า  โรงเรียนปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ. 2547        จัดสร้างศาลพระภูมิบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียน สร้างโรงรถด้านหลังอาคารของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปรับปรุงสนามฟุตบอลบริเวณหน้าเสาธงชาติ
พ.ศ. 2548        จัดสร้างอาคารสวัสดิการร้านค้าโรงเรียนประตูชัย ปรับปรุงและเปลี่ยนพื้นเวทีห้องประชุมปรามาททอง ต่อเติม ปรับปรุง และขยายห้องประชุมสุพรรณกัลยา จัดทำท่อระบายน้ำ
ภายในโรงเรียน จัดทำพื้นที่สำหรับทางเดิน (ฟุตบาท) แนวรั้วหน้าโรงเรียน จำทำห้องสำนักงาน/ธุรการ บริเวณ ชั้นล่างอาคารประตูชัย จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็ก
ขนาดใหญ่ จำนวน 3 ที่ ปรับปรุงอาคารโดยการทาสีอาคารเรียน ป.1 ปรับปรุงสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์เด็กเล่นประจำสนาม ได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายโครงการระบบดี
โรงเรียนมรคุณภาพของ สพท.อย.เขต1  โรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนรู้ (Top Star)
พ.ศ. 2549        โรงเรียนต้นแบบเงินทองของมีค่าระดับมัธยมศึกษาผ่านการประเมินสถานศึกษา คุณภาพ (Quality Scool) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การการศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ
สามารถรับรางวัลดีเด่นดังนี้
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมห้องสมุดดีเด่น ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมวิถีพุทธ ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมสอนภาาาอักฤษ ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมนิเทศภายใน ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้ ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย ระดับเหรียญทอง
–  ได้รับรางวัลนวัตกรรมการศึกษาด้านสื่อและสิ่งประดิษฐ์ระดับดีเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
–  รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 3 กิจกรรมตอบปัญหาเรื่องศีลห้า ตามโครงการส่งเสริมรักษาศีล และการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จากงาน
พระธรรมฑูต สายที่ 2 ประจำปี 2549
–  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายรับรางวัลชนะเลิศกิจกรรมขยับกายสบายชีวี วิถีพุทธ ครั้งที่ 2 จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
–  ชนะเลิศฟุตบอลไพรมิเตอร์ รุ่นอายุ 12 ปี รับถ้วยนายกรัฐมนตรี
–  ชนะเลิศฟุตบอลกีฬาฟุตบอลโรงเรียนส่วนภูมิภาค รุ่นอายุ 12 ปี จัดโดยศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
–  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ 10,12 ปี และฟุตซอล รุ่นอายุ 10,12,13,15 ปี โดย สพท.อย. เขต 1
พ.ศ. 2550        จัดทำและปรับปรุงห้องกลุ่มสาระสุขศึกษา พลศึกษา ห้องการงานอาชีพจัดสร้างอาคารดนตรี จำนวน 1 หลัง ติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะ จัดทำห้องเกียรติยศ บริเวณชั้นล่าง
อาคารอู่ทอง (อาคารไม้หลังเสาธงชาติ) จัดทำห้องเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย จัดทำสวนหย่อมบริเวณด้านหน้ารั้วโรงเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง บริเวณอาคารพิมาน
ทิพย์ จักรพรรดิและอาคารนเรศวร ได้รับมอบเครื่องดนตรีไทย มอบโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดทำสวนหย่อมด้านหน้าอาคาร
เรียน ป.1 อาคารด้านหน้าอาคารประตูชัย และด้านหลังโรงเรียนเข้าสู่โครงการโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน) ผ่านการประเมินสถานศึกษาคุณภาพ (Quality Scool) โดย
สพท.อย.เขต 1 และสามารถรับรางวัลดีเด่น เพิ่มเติมดังนี้
–  สถานศึกษาจัดหลักสูตรท้องถิ่น ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริม ICT ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ ระดับเหรียญทอง
–  สถานศึกษาจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญทอง
–  ชนะเลิศฟุตบอลฟุตซอล อีซูซุ 2550 ระดับภาคกลาง และการแข่งขัน สพท.อย. เขต 1 ครั้งที่ 4 รุ่นอายุ 10,12,13 ปี
–  ชนะเลิศฟุตซอลนักเรียน ส.พ.ฐ. Quick cbec festival championship
–  ผ่านการประเมินรอบ 2 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา ( สมศ.)  โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนแกนนำ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการยกผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการเขียนภาษาไทย
–  โรงเรียนแกนนำการจัดการเรียนร่วมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
พ.ศ. 2551        จัดทำโรงรถด้านหลังอาคารเฉลิมพระเกียรติ ความยาว 36 เมตร  จัดทำครุภัณฑ์ประถมศึกษา

ใส่ความเห็น