บริหารงบประมาณ

1. งานจัดทำและเสนอของบประมาณ
1.1 การจัดทำแผนงบประมาณและคำขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. งานจัดสรรงบประมาณ
2.1 การจัดทำแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง
2.2 การอนุมัติการจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3. งานบริหารการเงิน
3.1 การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
3.2 การเบิกเงินจากคลัง
3.3 การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน
3.4 การนำเงินส่งคลัง
4. การงานบริหารบัญชี
4.1 การจัดทำบัญชีการเงิน
4.2 การจัดทำรายงานทางการเงินและงบการเงิน
4.3 การจัดทำหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน
5. งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์
5.1 การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา
5.2 การวางแผนพัสดุ
5.3 การกำหนดแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้เงินงบประมาณ
เพื่อเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.4 การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทำ และจัดหาพัสดุ
5.5 การจัดหาพัสดุ
5.6 การควบคุมดูแล บำรุงรักษาและจำหน่ายพัสดุ
5.7 การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน
6. งานตรวจสอบ ติดตามประเมินผลและรายงานผลการใช้งานและผลการดำเนินงาน
6.1 การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
6.2 การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ
6.3 การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้ผลผลิต จากงบประมาณ
7. งานระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการลงทุนเพื่อการศึกษา
7.1 การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
7.2 การปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา

ใส่ความเห็น