บริหารทั่วไป

– ภาระงาน
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน ที่ 62/2557
มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงาน ที่ 61/2557
– แผนปฏิบัติการประจำปี 2557
แผนผังโรงเรียนแนวนอน

ใส่ความเห็น